Wethouders aan het woord

Reactie op gezamenlijke agenda VWS “Van systemen naar mensen"

Wethouders aan het woord
10–04–2013

De herinrichting van de juiste zorg op de juiste plaats blijft wat het ministerie van VWS betreft niet beperkt tot verschuivingen binnen de bekende kaders van cure tweedelijn en eerstelijn. In de gezamenlijke agenda van Schippers en Van Rijn 'Van systemen naar mensen' wordt een grote verandering in het binnenlands bestuur voorgesteld op het brede terrein van jeugdzorg, werk en zorg rondom langdurig zieken en ouderen. Daarbij kiest het kabinet voor decentralisatie van taken naar de gemeenten. VOZ Magazine laat 12 wethouders portefeuillehouders zorg, welzijn en/of volksgezondheid aan het woord om hun kant van het verhaal te belichten.

Door: Marika Marku

Zijn de beleidsvoornemens van het kabinet, delen van de AWBZ naar de gemeente over te hevelen een juiste?

Marjo Frenk, wethouder Tilburg: "Ja, grotendeels passen de maatregelen bij mijn visie op maatschappelijke ondersteuning. Wat mij betreft gaat de discussie vooral om de voorwaarden waarop dit gebeurt. Zoals tempo, mandaten en verantwoordelijkheden en stapeleffecten met andere maatregelen die burgers treffen".

Paul Blokhuis, wethouder Apeldoorn: "Ja, als gemeente pakken wij de uitdaging voor de Extramurale Begeleiding en Persoonlijke Verzorging op. De gemeente kan dit dichtbij de mensen organiseren, zoveel mogelijk in combinatie met andere (nieuwe) gemeentelijke taken in het sociale domein. De gemeente heeft daarvoor de expertise en kan verbinding maken met alle partners in de wijk".

Mieke Damsma, wethouder Maastricht: "Deze beleidsvoornemens zijn niet nieuw. Zijn reeds eerder opgetekend in Rutte I en door ons als gemeenten via het VNG aangegeven als wenselijk. Het gaat er immers om noodzakelijke en passende ondersteuning op maat te leveren en te organiseren dichtbij de burger en mét die burger. Daarbij wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden en niet de beperkingen. Mogelijkheden van de burger zelf en zijn sociale netwerk".

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.
Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie