Alles is gezondheid…

Paul Huijts, directeur-generaal Volksgezondheid bij het Ministerie van VWS

Alles is gezondheid…
18–09–2014

In februari 2013 had ik het genoegen om gasthoofdredacteur te zijn van VOZ Magazine. Daarmee had VOZ Magazine twee nummers achter elkaar die aan preventie waren gewijd. Dat was toen bijzonder in een blad dat tot dan toe vooral over gezondheidszorg was gegaan en daar ook vooral zijn lezerspubliek heeft. Daarna werd ik gevraagd om columnist te worden. Afgelopen jaar heb ik steeds geprobeerd om aansluitend bij het hoofdthema een brug te maken naar een preventie gerelateerd onderwerp: stedenbouw en gezondheid, de bijdrage van jeugdgezondheidszorg aan gezond opgroeien, preventie van sportblessures en eerste lijn gezondheidszorg en preventie. Dat is niet zo moeilijk want preventie is een ongelooflijk breed terrein met zeer verschillende aspecten.

Anderhalf jaar na het themanummer dat ik zelf mocht vullen over preventie gaat deze uitgave van VOZ Magazine in zijn geheel over het nationaal programma preventie “Alles is Gezondheid…”. In dit programma maken partijen afspraken en ondernemen zij gezamenlijk acties die een beweging op gang brengen. Een beweging die moet leiden tot een gezonder en vitaler Nederland.

Een goed teken dan ook dat daarvoor niet een professional uit de wereld van preventie verantwoordelijk is, maar Alexander Rinnooy Kan, verbonden aan het programma Alles is Gezondheid… en tevens voorzitter van de partijen van de Agenda voor de Zorg. Dat deze partijen, die de volle breedte van de zorg vertegenwoordigen, zich ook verbonden hebben aan het nationaal programma preventie is een teken hoezeer preventie tegenwoordig een onderwerp is dat binnen en buiten de zorg brede steun geniet. In de zorg is nog een wereld te winnen, zoals ik in een van mijn eerdere columns betoogde. In een veranderend zorglandschap verschuift de focus langzaam van nazorg naar voorzorg, van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. Dat betekent nogal wat voor onze manier van werken in de zorg, voor de manier waarop die zorg georganiseerd is en hoe wij opleiden in de zorg. Maar met die verschuiving komt ook steeds meer nadruk te liggen op partijen buiten de zorg. Hoewel de recent verschenen Volksgezondheid Toekomst Verkenning van het RIVM laat zien dat onze toegenomen gezondheid deels het gevolg is van successen in de zorg, wordt nog steeds ruwweg meer dan de helft van de gezondheidswinst buiten de zorg gerealiseerd. Daarom is het zo goed te zien dat nu al meer dan 100 organisaties zich verbonden hebben aan het nationaal programma preventie Alles is Gezondheid… door een “pledge” (plechtige belofte) te ondertekenen. Daarmee laten zij zien dat zij vanuit hun specifieke invalshoek willen bijdragen aan preventie en gezondheid. Een zeer uiteenlopend gezelschap variërend van AkzoNobel tot de gemeente Nieuwegein, van de TU Delft tot het Nederlands Huisartsengenootschap en van de Hockeybond tot Staatsbosbeheer. Zie voor een actueel overzicht de site www.allesisgezondheid.nl.

Het programmabureau is sinds kort gevestigd in Amersfoort in het “Huis van de Gezondheid”, waar diverse gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties hun uitvalsbasis hebben. Bewust niet bij het Ministerie van VWS maar te midden van maatschappelijke partners en ook een deel van de medewerkers komt van andere partijen. Daarmee wordt onderstreept dat preventie niet alleen van de overheid is maar van iedereen. “Alles is gezondheid…” is dus terecht het motto. Dat betekent niet dat de overheid het programma helemaal los laat, integendeel. Ook VWS heeft een pledge ondertekend, waarin zij zich onder meer opstelt als aanjager van het programma, te midden van andere partijen.

Met deze uitgave van VOZ Magazine is voor mij dus in zekere zin de cirkel rond, hoewel het zeker niet de laatste keer zal zijn dat er aandacht is voor preventie. Sterker nog, ik mag hopen dat over enige tijd preventie niet slechts in themanummers terugkomt of in columns maar in ieder nummer als integraal onderdeel van andere zorgthema’s. Want daar hoort preventie thuis: geen geïsoleerd onderwerp maar als natuurlijk aspect in allerlei beleidsvelden: zorg, onderwijs, arbeid, stedelijke ontwikkeling enz.

Voor mij is dit daarom een mooi moment om te stoppen als columnist. Ten tijde van de verspreiding van dit nummer heb ik mijn functie als directeur-generaal Volksgezondheid neergelegd en ben ik inmiddels werkzaam als secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. Dus een ander mag het stokje in dit blad overnemen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie